Regulamin sklepu internetowego
搂 1
Postanowienia wst臋pne

1.Sklep internetowy AnnaBee, dost臋pny pod adresem internetowym anna-bee.com, prowadzony jest przez Piotra Menzel prowadz膮cego dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Piotr Menzel, wpisan膮 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego ds. gospodarki, NIP 8981152623, REGON 368721770.
2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsument贸w i okre艣la zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzeda偶y na odleg艂o艣膰 za po艣rednictwem Sklepu.
搂 2
Definicje

Konsument – osoba fizyczna zawieraj膮ca ze Sprzedawc膮 umow臋 w ramach Sklepu, kt贸rej przedmiot nie jest zwi膮zany bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
Sprzedawca – osoba fizyczna prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Piotr Menzel, wpisan膮 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego ds. gospodarki, NIP 8981152623, REGON 368721770.
Klient – ka偶dy podmiot dokonuj膮cy zakup贸w za po艣rednictwem Sklepu.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawc臋 pod adresem internetowym anna-bee.com.
Magazyn – magazyn zlokalizowany w 51-351 Wroc艂aw, ul. Szewczenki 29, w kt贸rym nast臋puje kompletowanie zam贸wie艅 Klient贸w.
Umowa zawarta na odleg艂o艣膰 – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania um贸w na odleg艂o艣膰 (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecno艣ci stron, z wy艂膮cznym wykorzystaniem jednego lub wi臋kszej liczby 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰 do chwili zawarcia umowy w艂膮cznie.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
Zam贸wienie – o艣wiadczenie woli Klienta sk艂adane za pomoc膮 Formularza Zam贸wienia i zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy Sprzeda偶y Produktu lub Produkt贸w ze Sprzedawc膮.
Konto – konto klienta w Sklepie, w nim gromadzone s膮 dane podane przez Klienta oraz informacje o z艂o偶onych przez niego Zam贸wieniach w Sklepie.
Formularz rejestracji – formularz dost臋pny w Sklepie, umo偶liwiaj膮cy utworzenie Konta.
Formularz zam贸wienia – interaktywny formularz dost臋pny w Sklepie umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci poprzez dodanie Produkt贸w do Koszyka oraz okre艣lenie warunk贸w Umowy Sprzeda偶y, w tym sposobu dostawy i p艂atno艣ci.
Koszyk 鈥 element oprogramowania Sklepu, w kt贸rym widoczne s膮 wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a tak偶e istnieje mo偶liwo艣膰 ustalenia i modyfikacji danych Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci ilo艣ci produkt贸w.
Produkt – dost臋pna w Sklepie rzecz ruchoma/us艂uga b臋d膮ca przedmiotem Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.

Umowa Sprzeda偶y – umowa sprzeda偶y Produktu zawierana albo zawarta mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 za po艣rednictwem Sklepu internetowego. Przez Umow臋 Sprzeda偶y rozumie si臋 te偶 鈥 stosownie do cech produktu 鈥 umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug i umow臋 o dzie艂o.
Dni robocze 鈥 dni tygodnia od poniedzia艂ku do pi膮tku z wy艂膮czeniem 艣wi膮t oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
Biuro Obs艂ugi Klienta 鈥 biuro obs艂ugi Klienta dost臋pne pod numerem telefonu +48513595245 lub+48513595247 oraz przez formularz kontaktowy za po艣rednictwem sieci Internet pod adresem https://anna-bee.com/kontakt.
Punkt Odbioru 鈥 plac贸wka w kt贸rej mo偶na zrealizowa膰 osobisty odbi贸r z艂o偶onego zam贸wienia.

搂 3
Kontakt ze Sklepem

路1 Adres Sprzedawcy: ul. Szewczenki 29, 51-351 Wroc艂aw
路2 Adres e-mail Sprzedawcy: info@anna-bee.com
路3 Numer telefonu Sprzedawcy: +48513595245, +48513595247
路4 Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 84 1140 2004 0000 3702 7754 8391
路5 Klient mo偶e porozumiewa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 za pomoc膮 adres贸w i numer贸w telefon贸w podanych w niniejszym paragrafie.
路6 Klient mo偶e porozumie膰 si臋 telefonicznie ze Sprzedawc膮 w godzinach pon-pt 8:00-17:00.

搂 4
Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przegl膮dania asortymentu Sklepu oraz sk艂adania zam贸wie艅 na Produkty, niezb臋dne s膮:
鈥 urz膮dzenie ko艅cowe z dost臋pem do sieci Internet i przegl膮dark膮 internetow膮,
鈥 aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
鈥 w艂膮czona obs艂uga plik贸w cookies,
鈥 zainstalowany program FlashPlayer.

搂 5
Informacje og贸lne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zak艂贸cenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane si艂膮 wy偶sz膮, niedozwolonym dzia艂aniem os贸b trzecich lub niekompatybilno艣ci膮 Sklepu internetowego z infrastruktur膮 techniczn膮 Klienta.
2. Klient zobowi膮zany jest do powstrzymywania si臋 od jakiejkolwiek aktywno艣ci, kt贸ra mog艂aby wp艂yn膮膰 na prawid艂owe funkcjonowanie Sklepu Internetowego anna-bee.com, w tym w szczeg贸lno艣ci od jakiegokolwiek ingerowania w zawarto艣膰 Sklepu Internetowego anna-bee.com lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania tre艣ci o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego anna-bee.com do cel贸w innych ni偶 jego przeznaczenie, w tym w szczeg贸lno艣ci rozsy艂anie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego anna-bee.com jakiejkolwiek dzia艂alno艣ci komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
3. Przegl膮danie asortymentu Sklepu nie wymaga zak艂adania Konta. Sk艂adanie zam贸wie艅 przez Klienta na Produkty znajduj膮ce si臋 w asortymencie Sklepu mo偶liwe jest albo po za艂o偶eniu Konta zgodnie z postanowieniami 搂 6 Regulaminu albo przez podanie niezb臋dnych danych osobowych i adresowych umo偶liwiaj膮cych realizacj臋 Zam贸wienia bez zak艂adania Konta.
4. Ceny podane w Sklepie s膮 podane w polskich z艂otych i s膮 cenami brutto (uwzgl臋dniaj膮 podatek VAT).
5. Na ko艅cow膮 (ostateczn膮) kwot臋 do zap艂aty przez Klienta sk艂ada si臋 cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym op艂aty za transport, dostarczenie i us艂ugi pocztowe), o kt贸rej Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie sk艂adania Zam贸wienia, w tym tak偶e w chwili wyra偶enia woli zwi膮zania si臋 Umow膮 Sprzeda偶y.
6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozs膮dnie oceniaj膮c, na wcze艣niejsze obliczenie wysoko艣ci ko艅cowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena b臋dzie obliczana, a tak偶e o op艂atach za transport, dostarczenie, us艂ugi pocztowe oraz o innych kosztach, b臋dzie podana w Sklepie w toku transakcji.
7. Rozliczenia transakcji kart膮 p艂atnicz膮 i e-przelewem przeprowadzane s膮 za po艣rednictwem serwisu Przelewy24.pl
a) PayPro SA z siedzib膮 w Poznaniu, 60-327 Pozna艅, przy ul. Kanclerskiej 15, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy w Poznaniu Wydzia艂 VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000347935, o kapitale zak艂adowym w wysoko艣ci 4.500.000 PLN, w ca艂o艣ci op艂aconym, posiadaj膮ca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-236-98-87, REGON 301345068, na podstawie Regulaminu us艂ug dost臋pnego pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin
搂 6
Zak艂adanie Konta w Sklepie

1. Aby za艂o偶y膰 Konto w Sklepie, nale偶y wype艂ni膰 Formularz rejestracji. Niezb臋dne jest podanie nast臋puj膮cych danych: adres e-mail, imi臋 i nazwisko, adres, numer telefonu.
2. Za艂o偶enie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie si臋 na Konto odbywa si臋 poprzez podanie adresu e-mail i has艂a ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma mo偶liwo艣膰 w ka偶dej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytu艂u jakichkolwiek op艂at usun膮膰 Konto poprzez wys艂anie stosownego 偶膮dania do Sprzedawcy, w szczeg贸lno艣ci za po艣rednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w 搂 3.

搂 7
Zasady sk艂adania Zam贸wienia

1. W celu z艂o偶enia Zam贸wienia nale偶y:
鈥 zalogowa膰 si臋 do Sklepu (opcjonalnie);
鈥 wybra膰 Produkt b臋d膮cy przedmiotem Zam贸wienia, a nast臋pnie klikn膮膰 przycisk 鈥濪odaj do koszyka鈥 (lub r贸wnoznaczny), a nast臋pnie wybra膰 opcj臋 zam贸wienie lub kontynuowa膰 zakupy;
鈥 zalogowa膰 si臋 lub wype艂ni膰 Formularz zam贸wienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zam贸wienia oraz adresu, na kt贸ry ma nast膮pi膰 dostawa Produktu, wybra膰 rodzaj przesy艂ki (spos贸b dostarczenia Produktu), klikn膮膰 przycisk 鈥淜upuj臋 i P艂ac臋鈥 i w zale偶no艣ci od sposobu p艂atno艣ci op艂aci膰 zam贸wienie w okre艣lonym terminie, z zastrze偶eniem 搂 8 pkt 3, za pomoc膮 przelewu bankowego lub przez Przelewy24.

2. Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilo艣ci sztuk danego produktu obj臋tej jednym zam贸wieniem.
3. Z艂o偶enie zam贸wienia przez Klienta oznacza z艂o偶enie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzeda偶y (kupna) zam贸wionego produktu.
4. Po z艂o偶eniu zam贸wienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wys艂ane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawc臋 zam贸wienia z艂o偶onego przez Klienta. Je偶eli realizacja zam贸wienia jest mo偶liwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wys艂ana zostanie wiadomo艣膰 elektroniczna z potwierdzeniem przyj臋cia zam贸wienia do realizacji. Potwierdzenie przyj臋cia zam贸wienia jest o艣wiadczeniem Operatora o przyj臋ciu oferty, o kt贸rej mowa w ust. 5 powy偶ej.
5. W przypadku braku w Magazynie zam贸wionego produktu lub braku mo偶liwo艣ci realizacji zam贸wienia Klienta z innych przyczyn, w tym tak偶e, je艣li zakup ich od dostawc贸w Sprzedawcy nie b臋dzie mo偶liwy w czasie przewidzianym na realizacj臋 zam贸wienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistnia艂ej sytuacji wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przeka偶e informacj臋 drog膮 telefoniczn膮 na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikaj膮cym z powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa.
6. W przypadku, gdy realizacja cz臋艣ci zam贸wienia nie b臋dzie mo偶liwa, Sprzedawca mo偶e zaproponowa膰 Klientowi:
a) anulowanie ca艂o艣ci zam贸wienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedawca b臋dzie zwolniony z obowi膮zku realizacji zam贸wienia);
b) anulowanie zam贸wienia w cz臋艣ci, w kt贸rej realizacja nie jest mo偶liwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zam贸wienie zostanie zrealizowane w cz臋艣ci, przy czym Sprzedawca b臋dzie zwolniony z obowi膮zku jego realizacji w pozosta艂ym zakresie);
c) podzia艂 zam贸wienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej cz臋艣ci zam贸wienia, kt贸rej realizacja nie jest mo偶liwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wys艂anie sk艂adaj膮cych si臋 na zam贸wienie produkt贸w zostanie dokonane w kilku odr臋bnych przesy艂kach, za艣 Klient nie b臋dzie ponosi艂 dodatkowych koszt贸w zwi膮zanych z podzia艂em zam贸wienia na kilka wysy艂ek).
7. W przypadku gdy Klient nie wybierze 偶adnego ze sposob贸w realizacji zam贸wienia w sytuacji, o kt贸rej mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu (w tym r贸wnie偶 w przypadku braku mo偶liwo艣ci nawi膮zania kontaktu z Klientem z przyczyn nie le偶膮cych po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca dostarczy Klientowi produkty, co do kt贸rych zam贸wienie mo偶e by膰 zrealizowane w terminie, w pozosta艂ym zakresie zam贸wienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta.
8. W przypadku gdy Klient nie podejmie 偶adnej decyzji w sytuacji, o kt贸rej mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu (w tym r贸wnie偶 w przypadku braku mo偶liwo艣ci nawi膮zania kontaktu z Klientem z przyczyn niele偶膮cych po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca mo偶e anulowa膰 zam贸wienie w ca艂o艣ci.
9. W przypadku anulowania zam贸wienia w sytuacji wskazanej w ust. 7-8 niniejszego paragrafu, je艣li zap艂ata za przedmiot zam贸wienia zosta艂a dokonana z g贸ry, Sprzedawca zwr贸ci Klientowi zap艂acon膮 kwot臋 (lub jej cz臋艣ci w przypadku realizacji zam贸wienia w cz臋艣ci) zgodnie z powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.
11. W przypadku podania przez Klienta b艂臋dnego lub niedok艂adnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za niedostarczenie lub op贸藕nienie w dostarczeniu przedmiotu zam贸wienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

搂 8
Modyfikacje zam贸wienia

1. Klient mo偶e dokonywa膰 zmian w zam贸wieniu a偶 do momentu nadania przez Sprzedawc臋 przesy艂ki z przedmiotem zam贸wienia do Klienta (status realizacji mo偶na sprawdzi膰 kontaktuj膮c si臋 z Biurem Obs艂ugi Klienta). Zmiany mog膮 dotyczy膰 rezygnacji z ca艂o艣ci b膮d藕 z cz臋艣ci produkt贸w sk艂adaj膮cych si臋 na zam贸wienie, zmiany w adresie dostawy (z wyj膮tkiem opcji dostawy do Punktu Odbioru), lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zam贸wienia (zar贸wno w ca艂o艣ci jak i w cz臋艣ci), je偶eli zap艂ata zosta艂a dokonana z g贸ry, zwrot r贸偶nicy w cenie sprzeda偶y nast膮pi zgodnie z powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.

2. Zmian w zam贸wieniu mo偶na dokonywa膰 kontaktuj膮c si臋 z Biurem Obs艂ugi Klienta.

3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zam贸wienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie sk艂adania zam贸wienia w przypadku zlecenia ich do Biura Obs艂ugi Klienta.

搂 9
Oferowane metody dostawy oraz p艂atno艣ci

1. Klient mo偶e skorzysta膰 z nast臋puj膮cych metod dostawy lub odbioru zam贸wionego Produktu:
鈥 Przesy艂ka kurierska
鈥 Odbi贸r osobisty dost臋pny pod adresem: ul. Szewczenki 29, 51-351 Wroc艂aw
2. Klient mo偶e skorzysta膰 z nast臋puj膮cych metod p艂atno艣ci:
鈥 P艂atno艣膰 got贸wk膮 przy odbiorze
鈥 P艂atno艣膰 przelewem na konto Sprzedawcy
鈥 P艂atno艣ci elektroniczne
鈥 P艂atno艣膰 kart膮 p艂atnicz膮.
3. Szczeg贸艂owe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod p艂atno艣ci znajduj膮 si臋 na stronach Sklepu.
4. W sytuacji nie odebrania przez klienta zam贸wienia za pobraniem nie b臋dzie mo偶liwa opcja ponownego zrealizowania p艂atno艣ci w takiej formie.
5. Klient nie ma mo偶liwo艣ci zap艂aci膰 za cz臋艣膰 zam贸wienia z g贸ry, a za cz臋艣膰 zam贸wienia przy odbiorze. Forma p艂atno艣ci mo偶e by膰 uzale偶niona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zam贸wienia.
6. Klient mo偶e skorzysta膰 z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu Internetowego anna-bee.com lub od innego podmiotu, kt贸ry dokona zakupu kod贸w rabatowych dla swoich Klient贸w, upowa偶niaj膮cych do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym anna-bee.com.
7. Kody rabatowe posiadaj膮 okres wa偶no艣ci, w czasie kt贸rego Klient mo偶e skorzysta膰 z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie mo偶e by膰 艂膮czony z 偶adnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, 偶e regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po up艂ywie daty wa偶no艣ci kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemo偶liwe.

搂 10
Wykonanie umowy sprzeda偶y

1. Zawarcie Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 nast臋puje po uprzednim z艂o偶eniu przez Klienta Zam贸wienia za pomoc膮 Formularza zam贸wienia w Sklepie internetowym zgodnie z 搂 7 Regulaminu.
2. Po z艂o偶eniu Zam贸wienia Sprzedawca niezw艂ocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocze艣nie przyjmuje Zam贸wienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zam贸wienia i jego przyj臋cie do realizacji nast臋puje poprzez przes艂anie przez Sprzedawc臋 Klientowi stosownej wiadomo艣ci e-mail na podany w trakcie sk艂adania Zam贸wienia adres poczty elektronicznej Klienta, kt贸ra zawiera co najmniej o艣wiadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zam贸wienia i o jego przyj臋ciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzeda偶y. Z chwil膮 otrzymania przez Klienta powy偶szej wiadomo艣ci e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
鈥 p艂atno艣ci przelewem, p艂atno艣ci elektronicznych albo p艂atno艣ci kart膮 p艂atnicz膮, Klient obowi膮zany jest do dokonania p艂atno艣ci w terminie 6 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzeda偶y – w przeciwnym razie zam贸wienie zostanie anulowane.
鈥 p艂atno艣ci got贸wk膮 przy odbiorze osobistym przesy艂ki, Klient obowi膮zany jest dokona膰 p艂atno艣ci przy odbiorze przesy艂ki w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o gotowo艣ci przesy艂ki do odbioru.
4. Je偶eli Klient wybra艂 spos贸b dostawy inny ni偶 odbi贸r osobisty, Produkt zostanie wys艂any przez Sprzedawc臋 w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrze偶eniem ust臋pu 5 niniejszego paragrafu), w spos贸b wybrany przez Klienta podczas sk艂adania Zam贸wienia.
5. W przypadku zam贸wienia Produkt贸w o r贸偶nych terminach dostawy, Klient ma mo偶liwo艣膰 偶膮dania dostarczenia Produkt贸w cz臋艣ciami lub te偶 dostarczenia wszystkich Produkt贸w po skompletowaniu ca艂ego zam贸wienia.
6. Pocz膮tek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy si臋 w nast臋puj膮cy spos贸b:
鈥 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci przelewem, p艂atno艣ci elektroniczne lub kart膮 p艂atnicz膮 – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, o terminie gotowo艣ci Produktu do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawc臋 poprzez przes艂anie stosownej wiadomo艣ci e-mail na podany w trakcie sk艂adania Zam贸wienia adres poczty elektronicznej Klienta.
8. W przypadku zam贸wienia Produkt贸w o r贸偶nych terminach gotowo艣ci do odbioru, Klient ma mo偶liwo艣膰 odbierania Produkt贸w cz臋艣ciami (stosownie do ich gotowo艣ci do odbioru) lub te偶 odbioru wszystkich Produkt贸w po skompletowaniu ca艂ego zam贸wienia.
9. Pocz膮tek biegu terminu gotowo艣ci Produktu do odbioru przez Klienta liczy si臋 w nast臋puj膮cy spos贸b:
鈥 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci przelewem, p艂atno艣ci elektroniczne lub kart膮 p艂atnicz膮 – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
鈥 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu got贸wk膮 przy odbiorze osobistym 鈥 od dnia zawarcia Umowy Sprzeda偶y.
10. Dostawa Produktu odbywa si臋 na terenie ca艂ego 艣wiata z zastrze偶eniem nie zawierania w kosztach przesy艂ki ewentualnych op艂at celnych i innych op艂at zwi膮zanych z dostarczeniem przesy艂ki pod wskazany adres zagraniczny. Wszystkie dodatkowe koszty i niezb臋dne formalno艣ci zwi膮zane z przesy艂k膮 spoczywaj膮 na kliencie. 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za wyd艂u偶ony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawid艂owego lub niepe艂nego adresu dostawy.
12. Dostawa Produktu do Klienta jest odp艂atna, chyba 偶e Umowa Sprzeda偶y stanowi inaczej. Warunki dostawy Produktu s膮 wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zak艂adce 鈥濪ostawa鈥 natomiast koszty dostawy (w tym op艂aty za transport, dostarczenie i us艂ugi pocztowe) w trakcie sk艂adania Zam贸wienia, w tym tak偶e w chwili wyra偶enia przez Klienta woli zwi膮zania si臋 Umow膮 Sprzeda偶y.
13. Odbi贸r osobisty Produktu przez Klienta jest bezp艂atny.

搂 11
Prawo odst膮pienia od umowy

1. Konsument mo偶e w terminie 14 dni odst膮pi膰 od Umowy Sprzeda偶y bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu okre艣lonego w ust. 1 rozpoczyna si臋 od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej ni偶 przewo藕nik.
3. W przypadku Umowy, kt贸ra obejmuje wiele Produkt贸w, kt贸re s膮 dostarczane osobno, partiami lub w cz臋艣ciach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub cz臋艣ci.
4. W przypadku Umowy, kt贸ra polega na regularnym dostarczaniu Produkt贸w przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od obj臋cia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
5. Konsument mo偶e odst膮pi膰 od Umowy, sk艂adaj膮c Sprzedawcy o艣wiadczenie o odst膮pieniu od Umowy. Do zachowania terminu odst膮pienia od Umowy wystarczy wys艂anie przez Konsumenta o艣wiadczenia przed up艂ywem tego terminu.
6. O艣wiadczenie mo偶e by膰 wys艂ane za pomoc膮 tradycyjnej poczty poprzez przes艂anie o艣wiadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zosta艂y okre艣lone w 搂 3.
7 W przypadku przes艂ania o艣wiadczenia przez Konsumenta drog膮 elektroniczn膮, Sprzedawca niezw艂ocznie prze艣le Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od Umowy.
路8 Skutki odst膮pienia od Umowy:
鈥 W przypadku odst膮pienia od Umowy zawartej na odleg艂o艣膰 Umow臋 uwa偶a si臋 za niezawart膮.
鈥 W przypadku odst膮pienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia Konsumenta o odst膮pieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez Sprzedawc臋.
9 Zwrotu p艂atno艣ci Sprzedawca dokona przy u偶yciu takich samych metod p艂atno艣ci, jakie zosta艂y przez Konsumenta u偶yte w pierwotnej transakcji, chyba 偶e Konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inne rozwi膮zanie, kt贸re nie b臋dzie si臋 wi膮za艂o dla niego z 偶adnymi kosztami.
10 Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.
11 Konsument powinien odes艂a膰 Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym poinformowa艂 Sprzedawc臋 o odst膮pieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, je艣li Konsument ode艣le Produkt przed up艂ywem terminu 14 dni.
12 Konsument ponosi bezpo艣rednie koszty zwrotu Produktu, tak偶e koszty zwrotu Produktu, je艣li ze wzgl臋du na sw贸j charakter Produkt ten nie m贸g艂 zosta膰 w zwyk艂ym trybie odes艂any poczt膮.
13 Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie warto艣ci Produktu wynikaj膮ce z korzystania z niego w spos贸b inny ni偶 by艂o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

14. Prawo do odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
鈥 w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji Konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
鈥 w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu,
w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia – takim produktem jest surowy syrop Mi贸d Malina Witamina,
鈥 o 艣wiadczenie us艂ug, je偶eli Sprzedawca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przez rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez Sprzedawc臋 utraci prawo odst膮pienia od Umowy,
鈥 w kt贸rym cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od Umowy,
鈥 w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami,
鈥 o dostarczenie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawc臋 o utracie prawa odst膮pienia od Umowy,

搂 12
Reklamacja i gwarancja

1. Umow膮 Sprzeda偶y obj臋te s膮 nowe Produkty.

2. Sprzedawca jest obowi膮zany dostarczy膰 Klientowi rzecz woln膮 od wad.

3. W przypadku wyst膮pienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do z艂o偶enia reklamacji, w oparciu o przepisy dotycz膮ce r臋kojmi w kodeksie cywilnym, w ci膮gu dw贸ch lat od daty wydania mu danego produktu przez Sprzedawc臋.

4. Reklamacj臋 nale偶y zg艂osi膰 pisemnie lub drog膮 elektroniczn膮 na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy
Zaleca si臋, aby w reklamacji zawrze膰 m.in. zwi臋z艂y opis wady, okoliczno艣ci (w tym dat臋) jej wyst膮pienia, dane Klienta sk艂adaj膮cego reklamacj臋, oraz 偶膮danie Klienta w zwi膮zku z wad膮 towaru

5. Sprzedawca ustosunkuje si臋 do 偶膮dania reklamacyjnego niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni, a je艣li nie zrobi tego w tym terminie, uwa偶a si臋, 偶e 偶膮danie Klienta uzna艂 za uzasadnione.

6. Towary odsy艂ane w ramach procedury reklamacyjnej nale偶y wysy艂a膰 na adres podany w 搂 3 niniejszego Regulaminu.

7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzy艣膰 Klienta 鈥 Sprzedawca niezw艂ocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wad臋 usunie. Nie wp艂ywa to na mo偶liwo艣膰 z艂o偶enia przez Klienta o艣wiadczenia o obni偶eniu ceny albo odst膮pieniu od umowy zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami. W przypadku braku mo偶liwo艣ci wymiana produktu, usuni臋cia wady produktu lub obni偶enia ceny Sprzedawca zwr贸ci nale偶no艣膰 niezw艂ocznie zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.

8. W przypadku, gdy na Produkt zosta艂a udzielona gwarancja, informacja o niej, a tak偶e jej tre艣膰, b臋d膮 zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. W przypadku bli偶szych informacji dotycz膮cych gwarancji prosimy o kontakt z Biurem Obs艂ugi Klienta.

搂 13
Zwrot nale偶no艣ci Klientom

1. Sprzedawca dokona zwrotu nale偶no艣ci niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
a) anulowania zam贸wienia lub cz臋艣ci zam贸wienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia cz臋艣膰 ceny) op艂aconego z g贸ry przed jego realizacj膮;
b) zwrotu produktu (odst膮pienia od umowy) z zam贸wienia, kt贸re zosta艂o dostarczone za po艣rednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
c) zwrotu produktu (odst膮pienia od umowy) z zam贸wienia, kt贸re zosta艂o odebrane w Punkcie Odbioru i by艂o uprzednio op艂acone z g贸ry;
d) uznania reklamacji i braku mo偶liwo艣ci wymiany produktu, usuni臋cia wady produktu lub obni偶enia ceny.
2. W przypadku zwrotu produktu (odst膮pienia od umowy) Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem.
3. W przypadku odst膮pienia od umowy Klientowi zwracane s膮 wszystkie otrzymane p艂atno艣ci, w tym koszty dostawy zam贸wienia (z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego sposobu dostawy innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostawy oferowany przez Sklep Internetowy anna-bee.com).
4. Sprzedawca dokona zwrotu pieni臋dzy na rachunek bankowy Klienta 鈥 je艣li zam贸wienie by艂o op艂acone:
a) z g贸ry za pomoc膮 przelewu lub karty p艂atniczej;
b) przy odbiorze u kuriera lub na poczcie.

5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za brak zwrotu wp艂aconych kwot lub op贸藕nienie zwrotu, je偶eli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przes艂ania Sprzedawcy numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prze艣le Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowied藕 nie b臋dzie zawiera膰 danych umo偶liwiaj膮cych dokonanie zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za brak zwrotu wp艂aconych kwot lub op贸藕nienie zwrotu, je偶eli s膮 one wynikiem podania przez Klienta b艂臋dnych danych adresowych, imiennych lub b艂臋dnego numeru rachunku bankowego.

6. W przypadku gdy zwrot produkt贸w (odst膮pienie od umowy) lub z艂o偶enie reklamacji nast膮pi w Punkcie Odbioru, a zam贸wienie:
a) zosta艂o op艂acone przy odbiorze 鈥 zwrot nale偶no艣ci nast膮pi w Punkcie Odbioru;
b) zosta艂o op艂acone z g贸ry 鈥 zwrot nale偶no艣ci nast膮pi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4.
7. W przypadku gdy Klient dokona艂 p艂atno艣ci za zam贸wienie z nienale偶膮cego do niego rachunku bankowego, karty p艂atniczej, zwrot nast膮pi bezpo艣rednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty p艂atniczej, przy u偶yciu kt贸rych nast膮pi艂a p艂atno艣膰 na rzecz Sprzedawcy zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

搂 14
Promocje

1. Na stronach Sklepu Internetowego anna-bee.com mog膮 znajdowa膰 si臋 informacje o promocjach (zwanych dalej 鈥濸romocjami鈥). Promocje dziel膮 si臋 na:
a) promocje produktowe 鈥 obni偶aj膮ce cen臋 produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, okre艣lonym ka偶dorazowo na stronie produktu;
b) promocje warto艣ciowe – obni偶aj膮ce cen臋 Koszyka zawieraj膮cego produkty obj臋te promocj膮 o rabat kwotowy lub procentowy okre艣lony ka偶dorazowo po dodaniu produkt贸w do Koszyka i spe艂nieniu szczeg贸艂owych warunk贸w promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
c) pakiety promocyjne – przy zakupie okre艣lonej ilo艣ci dowolnych produkt贸w obj臋tych Promocj膮 Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najta艅szy produkt. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajduj膮ce si臋 na stronie Promocji;

2. Promocja mo偶e by膰 uzale偶niona od podania kodu rabatowego podczas sk艂adania zam贸wienia.

3. Promocji nie mo偶na 艂膮czy膰 z innymi promocjami Sklepu Internetowego anna-bee.com, chyba 偶e regulamin danej promocji b臋dzie stanowi艂 inaczej.

4. Po z艂o偶eniu zam贸wienia zawieraj膮cego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma mo偶liwo艣ci jego podzia艂u.

5. Pakiety i zestawy promocyjne mog膮 by膰 dostarczone Klientowi, je偶eli wszystkie produkty wchodz膮ce w ich sk艂ad zostan膮 skompletowane w Magazynie.

6. W przypadku braku w Magazynie kt贸regokolwiek z produkt贸w wchodz膮cego w sk艂ad zam贸wionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta poprzez wys艂anie informacji na adres email wskazany w zam贸wieniu.

7. W przypadku, gdy przedmiotem zam贸wienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zam贸wienia, o kt贸rej mowa w 搂 11 regulaminu, mo偶e dotyczy膰 wy艂膮cznie ca艂ego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma mo偶liwo艣ci rezygnacji z pojedynczych produkt贸w wchodz膮cych w sk艂ad pakietu lub zestawu promocyjnego.

8. W przypadku sprzeczno艣ci z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie maj膮 postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

搂 15
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Klient wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym anna-bee.com oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego anna-bee.com, w tym dokonywania zakup贸w w Sklepie Internetowym anna-bee.com.
2.Administratorem danych osobowych Klient贸w zbieranych za po艣rednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
3. Dane osobowe Klient贸w zbierane przez administratora za po艣rednictwem Sklepu internetowego zbierane s膮 w celu realizacji Umowy Sprzeda偶y, a je偶eli Klient wyrazi na to zgod臋 – tak偶e w celu marketingowym.
4. Odbiorcami danych osobowych Klient贸w Sklepu internetowego mog膮 by膰:
鈥 W przypadku Klienta, kt贸ry korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesy艂k膮 pocztow膮 lub przesy艂k膮 kuriersk膮, Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewo藕nikowi lub po艣rednikowi realizuj膮cemu przesy艂ki na zlecenie Administratora.
鈥 W przypadku Klienta, kt贸ry korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu p艂atno艣ci elektronicznych lub kart膮 p艂atnicz膮 Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obs艂uguj膮cemu powy偶sze p艂atno艣ci w Sklepie internetowym.
5. Klient ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz ich poprawiania i usuni臋cia. Dane osobowe mog膮 by膰 poprawiane lub usuwane po zalogowaniu si臋 na konto Klienta na stronie sklepu ( zak艂adka 鈥濵oje konto鈥) .
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezb臋dnych do zawarcia Umowy Sprzeda偶y skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci zawarcia tej偶e umowy.
7. Klient mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drog膮 elektroniczn膮, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie p贸藕niejszym w zak艂adce 鈥濵oje konto鈥. W przypadku wyra偶enia takiej zgody, Klient otrzymywa膰 b臋dzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego anna-bee.com, a tak偶e inne informacje handlowe wysy艂ane przez Sprzedawc臋 w swoim imieniu i na zlecenie os贸b trzecich.
8. Szczeg贸艂owe postanowienia dotycz膮ce ochrony danych osobowych Klienta znajduj膮 si臋 na stronie internetowej Sklepu Internetowego anna-bee.com po艣wi臋conej polityce prywatno艣ci.

搂 16
Postanowienia ko艅cowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane s膮 w j臋zyku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wa偶nych przyczyn to jest: technicznych, zmiany przepis贸w prawa, zmiany sposob贸w p艂atno艣ci i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wp艂ywaj膮 na realizacj臋 postanowie艅 niniejszego Regulaminu. O ka偶dej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego anna-bee.com nie stanowi膮 oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4. Sprzedawca dok艂ada wszelkich stara艅 by 艣wiadczone us艂ugi w ramach Sklepu Internetowego anna-bee.com by艂y na najwy偶szym poziomie, jednak偶e nie wyklucza mo偶liwo艣ci czasowego zawieszenia dost臋pno艣ci Sklepu Internetowego anna-bee.com w przypadku konieczno艣ci przeprowadzenia konserwacji, przegl膮du, wymiany sprz臋tu lub te偶 w zwi膮zku z konieczno艣ci膮 modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego anna-bee.com.
5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za blokowanie przez administrator贸w serwer贸w pocztowych przesy艂ania wiadomo艣ci na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze u偶ywanym przez Klienta.
6. Wszystkie nazwy produkt贸w zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego anna-bee.com u偶ywane s膮 w celach identyfikacyjnych i mog膮 by膰 chronione i zastrze偶one na podstawie przepis贸w Ustawy Prawo w艂asno艣ci przemys艂owej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
7. Klient akceptuj膮c niniejszy regulamin zgadza si臋 na zbieranie i udost臋pnianie Sprzedawcy statystyk swojej obecno艣ci i aktywno艣ci w Sklepie Internetowym anna-bee.com. Dane s膮 zbierane automatycznie i mog膮 zosta膰 wykorzystane do analizy aktywno艣ci Klient贸w.
8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwy偶szej jako艣ci us艂ug Sklep Internetowy anna-bee.com korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urz膮dzeniu ko艅cowym Klienta, kt贸re nast臋pnie s膮 odczytywane przy ka偶dorazowym po艂膮czeniu si臋 przegl膮darki internetowej (tzw. cookies). Klient mo偶e w dowolnym momencie zmieni膰 ustawienia przegl膮darki, by nie akceptowa艂a takich plik贸w lub informowa艂a o ich przesy艂aniu. Nale偶y jednak pami臋ta膰, i偶 nieakceptowanie plik贸w cookie mo偶e spowodowa膰 utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego anna-bee.com. Korzystanie przez Klienta z przegl膮darki, kt贸rej ustawienia zezwalaj膮 na zapisywanie plik贸w cookie na urz膮dzeniu Klienta, oznacza wyra偶enie zgody na zapisywanie powy偶szych plik贸w na tym urz膮dzeniu Klienta. Wi臋cej informacji w tym zakresie znajduje si臋 w Polityce Prywatno艣ci.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci: Kodeksu cywilnego; ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych